ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564

นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 


พิมพ์   อีเมล