กิจกรรมอบรมผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากระเทียมสายน้ำแร่ฯ ในกิจกรรมอบรมผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล