แถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

          นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล