องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พิมพ์   อีเมล