รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสงค์ขอรับถ่ายโอนภารกิจ และให้บุคลากรสาธารณสุขแจ้งความประสงค์ถ่ายโอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel