โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 28 มกราคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 500 คน ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์


พิมพ์   อีเมล