กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน, หมู่ 6 บ้านนาจลอง และ หมู่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน, หมู่ 6 บ้านนาจลอง และ หมู่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel