นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้จำหน่ายอาหารไทใหญ่ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้ง 15  ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารในงาน

 
               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้จำหน่ายอาหารไทใหญ่ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้ง 15  ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารในงาน และเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ คณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบสอบอาหารไทใหญ่ และผู้จำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel