นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน(อายุไม่เกิน 12 ปี) ครั้งที่ 19 "ลีลาวดีเกมส์" พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน(อายุไม่เกิน 12 ปี) ครั้งที่ 19 "ลีลาวดีเกมส์" พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่ อ. เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย ความสามัคคีมีคุณธรรมเพิ่มพูนสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานระดับนักเรียนไปสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 7 ตำบล ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel