นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together) และมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 70,000 บาท ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together) และมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 70,000 บาท ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) , สหกิจคริสเตียนเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เครือข่ายคริสตจักรอำเภอเมือง , อำเภอขุนยวม และอำเภอปางมะผ้า) จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คริสเตียนเยาวชน อนุชน คนวัยรุ่น หนุ่มสาว นักเรียน นักศึกษา โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นเบ้าหลอมของความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รู้รักสามัคคี มีจิตอาสาเพื่อสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีดังกล่าว
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
             (ภาคเช้า) กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และรอบสวนสาธารณะหนองจองคำ 
             (ภาพค่ำ) พิธีเปิดโครงการ , การอธิษฐานเปิด การนมัสการพระเจ้า การอบรมเทศนาคุณธรรมจริยธรรม “พลังคนรุ่นใหม่” โดย ศจ.ดร.ทองทิพย์ แก้วใส , การบรรยายจริยธรรม “อนุชนคนรุ่นใหม่ หัวใจก่อการดี” โดย ศจ.ศรชัย จุลฬาชา , การอธิษฐานถวายทรัพย์ โดย ศจ.สุรศักดิ์ เรือนเป็ง , กิจกรรมสัมพันธ์ การแสดงจากยุวชนคริสตจักรสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน , การแสดงจากมูลนิธิขอนไม้ และการแสดงจากยุวชนคริสตจักรบ้านรักไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel