นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี เปิดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565

 
                     นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี เปิดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ได้มีนายศรรามยุทธ์ ยุทธนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอปางมะผ้าและนายโยธิน เพียรสุขุม ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 99,500 บาท บูรณาการร่วมกับอำเภอปางมะผ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า และ กีฬาพื้นบ้าน ของชนเผ่า อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel