นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 
                 นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินสถานการณ์และการถอดบทเรียนไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าปี 2566 ภายใต้แผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และรับทราบผลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการคาดการสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์ 2566
                  นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้รับทราบ ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน 8 มาตรการหลัก ทั้งแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ริมทาง ปฏิบัติการลดกระทบฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง และแผนการดูแลป้องกันผลกระทบสุขภาพในประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel