องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA 

 

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel