ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel