คู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2566

               คู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2566 ในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เว็บไซต์ : https://ldls.mol.go.th/survey

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel