นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

 
               นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,736,460 บาท ประกอบด้วย
                     1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จำนวน 3,193,122 บาท
                     2. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 402,744 บาท
                     3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป คนหูหนวกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 141,194 บาท
                 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel