อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่าย อบต.ห้วยห้อม และศาสนิกชน อ.แม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม คริสตชน ณ บ้านห้วยนา อำเภอขุนยวม ต.แม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

                นายวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม เขต 2 และนายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม เขต1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่าย อบต.ห้วยห้อม และศาสนิกชนอ.แม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม คริสตชน ณ บ้านห้วยนา อำเภอขุนยวม ต.แม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประชาชนสามารถมีความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel