นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่าย อบต.ห้วยห้อม และศาสนิกชน อ.แม่ลาน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมคริสตชน ณ อำเภอแม่ลาน้อย

 
                 นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคำปัน ประทีปพจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย เขต1 และนายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่าย อบต.ห้วยห้อม และศาสนิกชน อ.แม่ลาน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมคริสตชน ณ อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประชาชนสามารถมีความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel