กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานตามโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำ ปรับถนนและขยายบ่อขยะ บ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565

               .
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานตามโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำ ปรับถนนและขยายบ่อขยะ บ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel