ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ   

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel