กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลและพนักงานขับ ออกฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเลียบฝั่งน้ำปาย บ้านกุงแกงและถนนสายแม่อีแลบ-ปางตอง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาปฏิบ

 
                  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลและพนักงานขับ ออกฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเลียบฝั่งน้ำปาย บ้านกุงแกงและถนนสายแม่อีแลบ-ปางตอง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 วัน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel