คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย พระสมศักดิ์ ปิยะวณโณ จากสำนักสงฆ์อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
                   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย พระสมศักดิ์ ปิยะวณโณ จากสำนักสงฆ์อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกการทำงาน  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักและความสำคัญ ในความซื่อสัตย์ สุจริต นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการทำงาน การดำรงชีวิต ต่อไป เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พระธาตุวัดปางหมู) 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel