นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “กีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
             นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “กีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีตัวแทนคนพิการ ครอบครัวหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 คน จาก 13 องค์กรคนพิการ เข้ารับการฝึกอบรม
             การฝึกอบรม “กีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งเป็นการนำหนึ่งในข้อเสนอเร่งด่วนจากเวทีสมัชชาคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 มาขับเคลี่อนให้เป็นรูปธรม เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เตรียมความพร้อม และมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและการจัดกระบวนการกลุ่มจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย และศูนย์วิจัยนวัตกรรมการกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
Facebook-like-icon.png

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel