นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

.
                   นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                   ทั้งนี้ที่ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับทราบ 10 มาตรการองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2566 พื้นที่เฝ้าระวัง 82 หมู่บ้าน พื้นที่ปานกลาง 117 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงมาก 65 หมู่บ้าน และการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำปี 2565 – 2566 นอกจากนั้นยังได้หารือจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และให้แต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำในสัตว์และพืชด้วย ในพื้นที่ต่อไปด้วย เมื่อวันนี้ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel