อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ร่วมกับ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน และทีมวิทยากร จาก สปสช. จำนวน 160 คน            
               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “มองไปในอนาคตกับการส่งเสริมสุขภาพคนแม่ฮ่องสอน” มุ่งเน้นที่การสร้างสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพ อสม. การเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้บริการประชาชน การเพิ่มหมอด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และการสร้างเครือข่ายการทำงาน (สาธารณสุข, อบต., อสม. และกองทุน) ให้ รพ.สต. เป็น Wellness Center นำพาสู่ “แม่ฮ่องสอน Good Health and well-being” และยังมีเวทีเสวนา เรื่อง ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจกรรมวิพากษ์ยุทธศาสตร์และเสนอข้อคิดเห็นรายยุทธศาสตร์ โดยผู้แทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สปสช. ชมรม รพ.สต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน อสม. และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานแผนงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และบุคลากรสาธารณสุขที่สมัครใจถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังจากที่ อบจ. แม่ฮ่องสอนได้รับการประเมินจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับดีเลิศสำหรับรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรสาธารณสุขเข้ามาอยู่ในสังกัดได้ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัด
               เบื้องต้น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งความประสงค์ถ่ายโอนภารกิจ มาสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย รพ.สต. เมืองแปง อ.ปาย , รพ.สต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า , รพ.สต.หมอกจำแป่ อ.เมือง , รพ.สต.ต่อแพ อ.ขุนยวม , รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย อ.แม่ลาน้อย และ รพ.สต.บ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง และมีบุคลากรสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนจำนวน 41 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel