นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่นและกลุ่

 
                  นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธาน/กรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 46 คนเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องของพืชสมุนไพรสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ยาสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน , ทิศทางการพัฒนาสมุนไพร กระแสและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ , กระบวนการแปรรูปสมุนไพร , การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และพืชสมุนไพรเด่นในท้องถิ่นของแต่ละกลุ่ม , จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัดของกลุ่มและพืชสมุนไพรเด่นของกลุ่ม , การพัฒนาองค์ความรู้ การแปรรูป การสร้างมูลค่าให้แก่พืชสมุนไพรเด่นในท้องถิ่น , การพัฒนาสมุนไพรแม่ฮ่องสอน และการดำเนินการต่อยอด ในปี 2566 และ การสร้างเครือข่ายพืชสมุนไพรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคม ส่งเสริมความรู้ สร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เสริม สร้างความภูมิใจและสร้างคุณค่าในตัวเอง และสามารถใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel