ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยสามารถสแกน QR Code ตอบแบบวัดนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel