กิจกรรมของดีอำเภอสบเมย ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า ประจำปี 2562

          วันที่ 25 มกราคม 2562 นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย สมาชิกสภาฯ อบจ.มส. อำเภอสบเมย เขต 2 และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขาฯ เป็นตัวแทนนายกฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมของดีอำเภอสบเมย ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีก


พิมพ์   อีเมล