นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดอบจ.มส พร้อมด้วยรองปลัดอบจ.มส หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกรณีคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

   

               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกรณีคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel