อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงให้ รพ.ปาย

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชืกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้แก่โรงพยาบาลปาย โดยมีนายวัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย , นางสาวพิมล เกิดมงคล สาธารณสุขอำเภอปาย พร้อมด้วยนายแพทย์ปฎิบัติการ (ผู้ใช้งาน) เป็นผู้รับมอบ
                โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท ( อบจ.มส. 2,000,000 บาท / สสจ.มส. 500,000 บาท) เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตามโครงการขยายบริการรักษาผู้ป่วยด้านสูตินารีเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนางานคลินิกฝากครรภ์คุณภาพของโรงพยาบาลปาย ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ และสามารถให้การวินิฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด ประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ และใช้ในการติดตามความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อให้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาที่จะเกิดตามมาหลังคลอดบุตร และตอบสนองต่อแนวทางนโยบายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ในอำเภอปาย และอำเภอใกล้เคียง
และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ สามารถใช้ตรวจอวัยวะภายใน เพื่อวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในทางช่องท้อง โรคทางสูตินรีเวชกรรม โรคของหัวใจ หลอดเลือดและอวัยวะอื่น ๆ สำหรับผู้ป่วย อีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel