อบจ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน หวังขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

 
               นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน โดยมีนางเทพินท์ พงษ์วดี นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชน กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ที่มุ่งให้เป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐาน "ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" โดยให้มีการสมทบงบประมาณ จาก 3 ฝ่าย คือ ทุนจากการสมทบของสมาชิกในชุมชน ทั้งรูปแบบของทรัพย์สินหรือการ สมทบเงินวันละบาท การสมทบจากรัฐบาลกลาง และการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือจัดสวัสดิการดูแลกันและกัน ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สร้างระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิต โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีพื้นที่ห่างไกล กรณีที่ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกยามจำเป็นเร่งด่วนได้ โดยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร วิธีการ ช่องทางเข้าถึงสิทธิ อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น ผู้นำ คณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิก ต้องได้การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกองทุนให้มีความเข็มแข็ง สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เป็นสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง
               โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมสวัสดิการสังคม และภาคีเครือข่ายสวัสดิการชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้ว และกองทุนที่ยังไม่เข้มแข็ง รวมถึงการเตรียมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอปางมะผ้า มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า จำนวนกว่า 60 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องจามจุรี สิบล้านบุรี รีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
               กองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดขึ้นจากการรวมตัวโดยความสมัครใจของประชาชนในชุมชน ที่มาร่วมคิด ร่วมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันเป็นเจ้าของ และกองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 37 กองทุน (1 ตำบล 1 กองทุน) มีสมาชิก จำนวน 12,038 คน ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาล 33 กองทุน อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 12 กองทุน 
               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel