นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ในพิธี “บรรพชาอุปสมบท” ภาคฤดูร้อน วัดภูสมณาราม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานรู้เท่าทันอบายมุข

     
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ในพิธี “บรรพชาอุปสมบท” ภาคฤดูร้อน วัดภูสมณาราม พร้อมด้วยนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจประธานสภาฯ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง เขต2 นางสาวศรอนงค์ เชาว์พิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง เขต3 นายสุรเดช พร้อมเพิ่มพูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง เขต4 นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานรู้เท่าทันอบายมุข ตลอดถึงการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติวิถีการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ.2566 อบรม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ.2566 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel