นายคำปัน คำประวัน สมาชิกสภา อบจ.มส เขต ๔ อ.แม่สะเรียง เป็นตัวแทนนายก อบจ.มส พร้อมด้วยนายจีรพงศ์ พวงทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ อ.แม่สะเรียง,นายโยธิน เพียรสุขุม ผอ.กองการศึกษาฯ ร่วมงานและมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “บรรพชา อุปสมบท” ภาคฤดูร้อน

 
                  นายคำปัน คำประวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 4 อำเภอแม่สะเรียง เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายจีรพงศ์ พวงทอง สมาชิกสภาฯ เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง,นายโยธิน เพียรสุขุม ผอ.กองการศึกษาฯ ร่วมงานและมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “บรรพชา อุปสมบท” ภาคฤดูร้อน (ปอยส่างลอง) วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานรู้เท่าทันอบายมุข ตลอดถึงการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติวิถีการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 – 1 เมษายน 2566  อบรมระหว่างวันที่ 2 -11 เม.ย. 66
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel