นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ “บรรพชา อุปสมบท” ภาคฤดูร้อน (ปอยส่างลอง) วัดสุพรรณรังษี (วัดจองคำ) อำเภอแม่สะเรียง

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานและเป็นประธานจุดธูปเทียน , มอบผ้าไตรจีวรให้กับส่างลอง..ตามกิจกรรมโครงการ “บรรพชา อุปสมบท” ภาคฤดูร้อน (ปอยส่างลอง) วัดสุพรรณรังษี (วัดจองคำ) อำเภอแม่สะเรียง ในการนี้สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอแม่สะเรียง ให้เกียรติร่วมในงานดังกล่าวฯ ด้วย พร้อมมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานรู้เท่าทันอบายมุข ตลอดถึงการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติวิถีการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2566  อบรมระหว่าง 10 - 24 เมษายน 2566 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดสุพรรณรังษี (วัดจองคำ) ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel