นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566

 
                 นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel