ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) อย่างไม่เป็๋นทางการ

 
          ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) #อย่างไม่เป็๋นทางการ
               - เขตเลือกตั้งที่ 1 , เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
               - เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปาย
         เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel