อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

 
              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน และพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางอารมณ์ที่ดี และเพื่อส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัว ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
              โดยมีผู้สูงอายุจากทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน จัดกิจกรรมโครงการระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อนที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel