นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการด้านสาธารณสุข กับผู้เกี่ยวข้องที่ รพ.สต.แม่เตี๋ย และ รพ.สต.บ้านต่อแพ

 
              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , นางประภาภรณ์ วิมลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่องสอน ร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย อำเภอแม่ลาน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
              ซึ่งเบื้องต้น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งความประสงค์ถ่ายโอนภารกิจ มาสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย รพ.สต. เมืองแปง อ.ปาย , รพ.สต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า , รพ.สต.หมอกจำแป่ อ.เมือง , รพ.สต.ต่อแพ อ.ขุนยวม , รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย อ.แม่ลาน้อย และ รพ.สต.บ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel