ผนวก ก. บัญชีมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล