การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล