เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา

- แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญาจ้าง)

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 / บทนิยาม

- แบบใบเสนอราคา

- ตัวอย่างสัญญาจ้าง (สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้าง)

- ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย (สัญญาซื้อขายแบบสัญญาซื้อขาย)

- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง)

- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ)

- บทนิยาม

- ใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- แบบใบเสนอราคา

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน

- แบบฟอร์มหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย/จ้าง

- แบบฟอร์มหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาประมูลอิเล็กทรอนิกส์

- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งส่งมอบงาน


พิมพ์   อีเมล