• 053611385
  • info@mhs-pao.go.th
  • เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

“เวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพบปะตัวแทนคนพิการจากสมาคม/ ชมรมคนพิการต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วม “เวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมภายในงานเป็นการทบทวนข้อเสนอจากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 และเป็นการระดมความคิดเห็น/ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2564 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น

.

รายละเอียดโครงการ “เราชนะ”

 

โครงการ “เราชนะ”

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท
เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.
------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.เราชนะ.com/
------------------------------------------------------------------
v
v
v
 
v

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งแรก ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งแรก ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในการเปิดการประชุมได้มีการกล่าวปฏิญาณตน  ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ) และ ฝ่ายบริหาร มองประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก มีการบริหารจัดการ มีหลักการ มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบตาม หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกทั้งต้องตอบโจทย์ในเชิงพื้นที่ โดย ร่วมวางแผนการพัฒนาจังหวัด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ จากนั้น นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบใบประกาศผลการเลือกตั้งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งแรกนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเลือก นายดนุภัทร์ เชียงชุม สมาชิกสภา อบจ. เขต ๒ อำเภอปาย เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อำเภอสบเมย เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๑ , นายยงยศ มัธยัสสิน สมาชิกสภา อบจ.เขต ๑ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๒ และมีมติเลือก นางกรรณิกา สุนทร ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

มอบรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยให้แก่หมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์กิจกรรมหมู่บ้านประชาธิปไตย

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยให้แก่หมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์กิจกรรมหมู่บ้านประชาธิปไตย  โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอสบเมย, ขุนยวม และปาย เป็นผู้มอบรางวัล  ณ ที่ประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในระหว่างวันที่ 2 -3 ก.พ. 2564

หอมแดงศรีสะเกษ

สำนักงานพานิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้รับแจ้งจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดศรีษะเกษ  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตหอมแดงของเกษตรกร  ผลผลิตหอมแดงปึ๋ง (หอมแดงแห้งไม่ได้มัดจุก)  ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ  โดยสามารถประสานงานกับสำนักงานพานิชย์  กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์/โทรสาร. 053613575

ประกาศผลการประกวดคลิป TikTok "เลือกตั้งของหนู"

ประกาศผลการประกวด

TikTok "เลือกตั้งของหนู"

'หมู่บ้านประชาธิปไตย' #เลือกตั้งอบจ2020

'หมู่บ้านประชาธิปไตย'

อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน "หมู่บ้าน/ชุมชน" เข้าร่วม 'กิจกรรม..หมู่บ้านประชาธิปไตย' ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
♡ รางวัลหมู่บ้านสามัคคี 》》สำหรับหมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เยอะที่สุด
♡ รางวัลหมู่บ้านนักปราชญ์ 》》สำหรับหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด

 

0555608
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
395
668
8301
535882
4590
64131
555608
Your IP: 3.235.108.188
2021-03-05 10:56