• 053611385
  • info@mhs-pao.go.th
  • เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

13 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ) และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี  ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง (หอนาฬิกา)  เวลา 8.00 น. 


นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ) เวลา 18.30 น. 

 

ชี้แจงกรณีไม่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
ชี้แจงกรณีไม่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

                       อบจ. แม่ฮ่องสอนชี้แจงกรณีไม่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                       ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                       โดยอบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการประเมินค่าคะแนนในภาพรวมของหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ที่69.65 ระดับผลประเมิน C ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
                       การประเมิน นั้น อบจ.แม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วว่าผลคะแนนการประเมินลดลงจากปีที่แล้วเกินสมควร เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเบื้องต้นจากผลคะแนน
                       พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 ดํานการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ํา ซึ่งส่งผลให้คะแนนรวมลดลง
                       และเกิดผลกระทบในด้านความเชื่อมั่นของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ทางเราขอนำเรียนว่าได้นํามีการส่งข้อมูล
                       สําหรับขอรับการประเมินไว้แล้วอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ บนเว็ปไซต์โดยจัดทําข้อมูลเป็นหมวดหมู่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้                    
                      ทั้งนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอนจึงขออุทธรณ์ผลคะแนนในรายข้อ ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินเป็น 0 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทบทวนการประเมิน ต่อไป
 
 

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา" อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2563

          นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา" อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2563 และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณเวทีลานวัฒนธรรมบ้านทุ่งแล้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ .,นายคำปัน คำปะวัน รองประธานสภาฯ .,ผอ.กอง,หัวหน้าฝ่าย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2563

 

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย พื้นที่บ้านห้วยส้านใหม่ ต.ห้วยผา อ.เมือง

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย และได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านห้วยส้านใหม่ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว  เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานว่า เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่ วัดป่าถ้ำวัวฯ ตำบลห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓  ส่งผลให้ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าวัดได้และท่อน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคถูกน้ำพัดพาทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม อบจ. แม่ฮ่องสอน จึงได้จัดส่งเครื่องจักรกล (รถขุด 1 คัน / รถน้ำ 1 คัน) พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย และได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้ว 

 

โครงการ ป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคติดต่อในคน สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการโครงการ ป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคติดต่อในคน สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลดอัตราการป่วย จากการแพร่เชื้อของคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนในกรณีที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วมีภาวะแทรกซ้อน ขนุนแรง โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงชนิดสเปรย์ แจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่มีสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกใช้ฉีดพ่นตามร่างกายเพื่อป้องกันยุงกัด

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ออกแจกจ่าย

แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะผิวถนน บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง ถึง บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

         

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารสจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานแก้ไขซ่อมแซมผิวถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก นายแสงทอง ขยันดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 5 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ว่าเกิดเหตุน้ำกัดเซาะผิวถนนเส้นทางหลัก ระหว่างบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง ถึง บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติแล้ว

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 

0315388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
364
1981
7310
297662
34551
47402
315388
Your IP: 3.234.254.115
2020-10-22 05:24