• 053611385
  • info@mhs-pao.go.th
  • เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท อบต.ปางหมู เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

โครงการ ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว (อ.แม่สะเรียง)

           

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องพื้นสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การนำสมุนไพรไปใช้เบื้องต้น ต่อยอดกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สะเรียงและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรรวมถึงการจัดการองค์ความรู้ของพื้นสมุนไพรในท้องถิ่นและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในอำเภอแม่สะเรียง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563

 

 

โครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรมการผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด (ต่อยอด)

         

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรมการผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด (ต่อยอด) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เรื่องการผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีดเพื่อส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด แกผู้สูงอายุ อำเภอแม่ลาน้อย และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแลสร้างอาชีพเสริมได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจในอำเภอแม่ลาน้อยจำนวน 60 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

            วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ชูสวรรค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม

 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คริสเตียนคัพครั้งที่ 15

            วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผอ.กองการศึกษาฯ,ประธานสภาฯ,ที่ปรึกษาฯ,สมาชิกสภาฯ อบจ.มส. เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คริสเตียนคัพครั้งที่ 15 กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมฯพัฒนากีฬา และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 7 - 15 มีนาคม 2563 และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

โครงการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฏร ในพื้นที่ป่านอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Model)

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฏร ในพื้นที่ป่านอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Model) ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน และในเวลา 13.00 น. เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด เพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดทำแนวกันไฟ ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์หัวน้ำแม่สะกึด อุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์

 

 

กิจกรรมอบรมผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากระเทียมสายน้ำแร่ฯ ในกิจกรรมอบรมผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

โครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว (อ.ปาย)

           

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว (ต่อยอด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องพื้นสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การนำสมุนไพรไปใช้เบื้องต้น ต่อยอดกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอปายและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรรวมถึงการจัดการองค์ความรู้ของพื้นสมุนไพรในท้องถิ่นและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในอำเภอปาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

โครงการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ชวนเที่ยวเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม”

           

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ชวนเที่ยวเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการและประชาสัมพันธ์เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด  ภายในงาน ประกอบไปด้วยพิธีต่างๆ มากมาย อาทิ เปิดพิธีมลฑลสถาน ชุมชนเทวดา , สวดมนต์ชัยคาถามงคล สรรเสริญพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ , พิธีโยคะตันตระเปรตพลีอุทิศ หรือ ทิ้งกระจาด อุทิศผลบุญแผ่กุศลให้บรรพบุรุษ บรรพชนและสัมพเวศี ดวงวิญญาณที่ไร้ญาติขาดมิตร พิธีแจกทาน และพิธีเดินธูป  สวดมนต์บูชาดาวนพเคราะห์ สะเดาะเคราะห์ เสริมโชคชะตาราศี กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

0029196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
290
751
1041
22327
4321
8486
29196
Your IP: 3.230.76.196
2020-04-06 09:42