นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กีฬาขยายโอกาส)"ภูผาเกมส์ ครั้งที่ 28" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กีฬาขยายโอกาส)"ภูผาเกมส์ ครั้งที่ 28" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสู่พฤติกรรมที่ดี โดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกอบรมระเบียบสร้างความสามัคคี มีคุณธรรมและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2566  

 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "อำเภอขุนยวม" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "อำเภอขุนยวม" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอขุนยวม และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสู่พฤติกรรมที่ดี โดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกอบรมระเบียบสร้างความสามัคคี มีคุณธรรมและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566
              จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะฯ ได้พบปะ คณะผู้บริหาร และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสการติดตามโครงการห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการด้วย วันนี้ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
 

 โครงการปรับปรุงเส้นทางบ้านกลอมูเดอ หมู่ที่ 9 บ้านกลอเซโล - แยกทางเข้าบ้านปู่ทา หมู่ที่ 6 , บ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                           โครงการปรับปรุงเส้นทางบ้านกลอมูเดอ หมู่ที่ 9 บ้านกลอเซโล - แยกทางเข้าบ้านปู่ทา หมู่ที่ 6 , บ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 12–28 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 17 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยสามารถสแกน QR Code ตอบแบบวัดนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่นและกลุ่

 
                  นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธาน/กรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 46 คนเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องของพืชสมุนไพรสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ยาสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน , ทิศทางการพัฒนาสมุนไพร กระแสและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ , กระบวนการแปรรูปสมุนไพร , การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และพืชสมุนไพรเด่นในท้องถิ่นของแต่ละกลุ่ม , จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัดของกลุ่มและพืชสมุนไพรเด่นของกลุ่ม , การพัฒนาองค์ความรู้ การแปรรูป การสร้างมูลค่าให้แก่พืชสมุนไพรเด่นในท้องถิ่น , การพัฒนาสมุนไพรแม่ฮ่องสอน และการดำเนินการต่อยอด ในปี 2566 และ การสร้างเครือข่ายพืชสมุนไพรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคม ส่งเสริมความรู้ สร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เสริม สร้างความภูมิใจและสร้างคุณค่าในตัวเอง และสามารถใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ร่วมกับ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน และทีมวิทยากร จาก สปสช. จำนวน 160 คน            
               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “มองไปในอนาคตกับการส่งเสริมสุขภาพคนแม่ฮ่องสอน” มุ่งเน้นที่การสร้างสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพ อสม. การเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้บริการประชาชน การเพิ่มหมอด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และการสร้างเครือข่ายการทำงาน (สาธารณสุข, อบต., อสม. และกองทุน) ให้ รพ.สต. เป็น Wellness Center นำพาสู่ “แม่ฮ่องสอน Good Health and well-being” และยังมีเวทีเสวนา เรื่อง ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจกรรมวิพากษ์ยุทธศาสตร์และเสนอข้อคิดเห็นรายยุทธศาสตร์ โดยผู้แทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สปสช. ชมรม รพ.สต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน อสม. และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานแผนงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และบุคลากรสาธารณสุขที่สมัครใจถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังจากที่ อบจ. แม่ฮ่องสอนได้รับการประเมินจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับดีเลิศสำหรับรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรสาธารณสุขเข้ามาอยู่ในสังกัดได้ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัด
               เบื้องต้น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งความประสงค์ถ่ายโอนภารกิจ มาสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย รพ.สต. เมืองแปง อ.ปาย , รพ.สต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า , รพ.สต.หมอกจำแป่ อ.เมือง , รพ.สต.ต่อแพ อ.ขุนยวม , รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย อ.แม่ลาน้อย และ รพ.สต.บ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง และมีบุคลากรสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนจำนวน 41 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน มอบขนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 65

               เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน มอบขนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยงบประมาณในการจัดซื้อขนม เป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะขวดพลาสติก ตามโครงการขวดพลาสติกร่วมรักษ์โลก ที่เครือข่ายต้นกล้า อบจ. แต่ละโรงเรียนดำเนินการอยู่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

 

นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

.
                   นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                   ทั้งนี้ที่ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับทราบ 10 มาตรการองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2566 พื้นที่เฝ้าระวัง 82 หมู่บ้าน พื้นที่ปานกลาง 117 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงมาก 65 หมู่บ้าน และการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำปี 2565 – 2566 นอกจากนั้นยังได้หารือจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และให้แต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำในสัตว์และพืชด้วย ในพื้นที่ต่อไปด้วย เมื่อวันนี้ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อบจ. สร้างฝายชะลอน้ำ”

 
                  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อบจ. สร้างฝายชะลอน้ำ” ในพื้นที่บ้านห้วยฮี้ หมู่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน โครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อบจ. สร้างฝายชะลอน้ำ” เป็นโครงการที่เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมป์ฯ นำเสนอ และบูรณาการในการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ร่วมกับเครือข่ายต้นกล้า อบจ. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน , ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนบ้านห้วยฮี้ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 (ม่วงต๊อบ) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “กีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
             นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “กีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีตัวแทนคนพิการ ครอบครัวหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 คน จาก 13 องค์กรคนพิการ เข้ารับการฝึกอบรม
             การฝึกอบรม “กีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งเป็นการนำหนึ่งในข้อเสนอเร่งด่วนจากเวทีสมัชชาคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 มาขับเคลี่อนให้เป็นรูปธรม เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เตรียมความพร้อม และมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและการจัดกระบวนการกลุ่มจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย และศูนย์วิจัยนวัตกรรมการกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
Facebook-like-icon.png

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel