• 053611385
  • info@mhs-pao.go.th
  • เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ 'ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ' (กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปพืชสมุนไพรใกล้ตัว (ต่อยอด))

         
          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 'ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ' (กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปพืชสมุนไพรใกล้ตัว (ต่อยอด))
ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564  ณ อาคารอเนกประสงค์วัดสิทธิมงคล อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่  19 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น. 
 

ร่วมลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
 

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564

นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ครั้งที่ 1/2564

          นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องกระพี้จั่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันนี้ 16 มีนาคม 2564  เมื่อเวลา 13.30 น.

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผาจินดา) และคณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 10 มีนาคม 2564

“เวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพบปะตัวแทนคนพิการจากสมาคม/ ชมรมคนพิการต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วม “เวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมภายในงานเป็นการทบทวนข้อเสนอจากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 และเป็นการระดมความคิดเห็น/ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2564 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น

.

รายละเอียดโครงการ “เราชนะ”

 

โครงการ “เราชนะ”

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท
เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.
------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.เราชนะ.com/
------------------------------------------------------------------
v
v
v
 
v
0595390
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
661
2561
661
582179
13259
31113
595390
Your IP: 3.238.51.211
2021-04-11 08:49